Zbog velikog interesovanja ovom prilikom želimo da Vas pozovemo na online  školovanje u organizaciji SEVOI GRUPE D.O.O. na temu Finansijsko upravljanje i  kontrola. 

U nastavku se možete detaljnije informisati o jedinstvenom, stručnom, akreditovanom ONLINE školovanju u trajanju od 3 dana. 

Nakon uspešno položenog ispita kandidat ima mogućnost da stekne uslov za izdavanje  stručnog Sertifikata (sertifikat je važeći u celoj EU). 

NAMENA I CILJ ŠKOLOVANJA – RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA  

Školovanje je namenjeno svim Rukovodiocima korisnika javnih sredstava, zaposlenima u  lokalnoj samoupravi, kao i svim direktnim i indirektnim korisnicima javnih sredstava. 

Kroz implementaciju sistema FUK-a potrebno je imenovati Rukovodioca FUK-a. 

Školovanje za Rukovodioca FUK-a i Lice za zaštitu podataka o ličnosti će Vas osposobiti za  implementaciju, upravljanje i nadogradnju FUK sistema kroz određene procesne faze sa  integracijom GDPR-a u isti. 

NAČIN REALIZACIJE 

Predavanje će se realizovati ONLINE – interaktivnom PPT prezentacijom, diskusijom i  veţbom, u trajanju od tri dana, nakon čega sledi polaganje ispita. 

Posle uspešno položenog ispita nakon prisustvovanja edukaciji podeljenoj u 4 modula,  kandidat će steći uslov za izdavanje sertifikata pod nazivom RUKOVODILAC  FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (ispunjen zahtev za izdavanje sertifikata  važećeg u celoj EU). 

PREDAVAČ NA ŠKOLOVANJU JE

Dr. Željko Krpan, eminentni stručnjak iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole, sa iskustvom od preko 700 polaznika školovanja u državama regiona, autor više  stručnih knjiga iz ove oblasti, Predsednik uprave SEVOI GRUPACIJE i direktor  SEVOI GRUPE D.O.O. Beograd, specijalizovan za finansijsko upravljanje i kontrolu,  Strateško planiranje i GDPR. Praktično i teoretski će Vam preneti iskustvo stečeno saradnjom sa više od 1100 poslovnih subjekata u različitim drţavama regiona  (Republika Srbija, Republika Srpska, Republika Hrvatska, Crna Gora, Federacija  BiH). 

SPOSOBNOST KANDIDATA NAKON ZAVRŠENOG ŠKOLOVANJA FUK

Praćenje i ocenjivanje celokupnog sistema unutrašnje kontrole 

Izrada procesne orijentacije organizacije 

Izrada registra rizika i procenjivanje rizika 

Koordinacija razvoja i sprovoĎenja programa unutrašnje kontrole 

Praćenje utvrĎenih nedostataka i potrebnih korektivnih radnji 

Osiguravanje da su zaposleni upoznati sa primenjivim politikama poslovanja, da  dobijaju odgovarajuću obuku na području unutrašnje kontrole 

Izveštavanje prema zahtevima internih i eksternih korisnika 

GDPR

Snimak stanja organizacije (intervjui po sektorima) 

Izrada prateće dokumentacije (politike, kodeks, izjave, formulari) 

Evidencije o radnji obrade 

Obaveze rukovalaca i obraĎivača vezano za Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Prava Lica koja se obraĎuje vezano za Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Integracija GDPR-a u sistem unutrašnjih kontrola 

Kotizacija za polaznike: 

ZA JEDNU OSOBU: 15.000,00 rsd + PDV 

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA I IZDAVANJE MEĐUNARODNOG  SERTIFIKATA ZA RUKOVODIOCA FUK-a: 12.000,00 rsd +PDV 

TERMINI ODRŽAVANJA ŠKOLOVANJA SU: 

I TERMIN: 20,21 i 22.10.2020. od 10h do 14h 

II TERMIN: 24,25 i 26.11.2020. u 10h do 14h