REGISTAR NEKRETNINA

UPRAVLJANJE IMOVINOM ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Realnost ekonomske situacije i male stope rasta privrede nametnuli su potrebu efikasnijeg angažmana u upravljanju postojećim resursima.

Imovina kao takav resurs je uglavnom bila zanemarena kategorija, a tempo budućeg razvoja i standarda života mogu se povećati ako se promeni odnos prema postojećoj imovini i upravljanju istom.

ZAŠTO REGISTAR NEKRETNINA ?

Omogućava vođenje nekretnina jedinica lokalne samouprave kojom na brz i jednostavan način organizujemo, evidentiramo, pratimo, pronalazimo, upoređujemo, vodimo podatke i sve novonastale promene (čestice, stanovi, poslovni prostori, zemljišta,…)

JEDNOSTAVAN I BRZ UVID U KOMPLETNU EVIDENCIJU NEKRETNINA

 • čestica
 • stanova
 • poslovnih prostora za sopstvene potrebe jedinice lokalne samouprave
 • poslovnih prostora
 • zemljišta
 • javnih površina ( nerazvrstanih puteva, parkirališta, parkova,….)
 • komunalne infrastrukture
 • sportsko rekreativnih objekata
 • kulturnih objekata i spomenika kulture
 • obrazovnih ustanova
 • gradskih ustanova

Aktivnosti pri izradi Registra upravljanja nekretnina sastoji se od 5 funkcionalnih celina.

Izrada i kasnije praćenje promena na imovini može biti aktivan i „živ“ posao ukoliko se pri njenoj implementaciji koristi Softver za upravljanje nekretnina kao vrhunski alat za identifikaciju, klasifikaciju, analizu portfelja i potportfelja nekretnina.

U svakom trenutku kada donesete odluku o izradi Registra nekretnina, naš tim savetnika i stručnjaka sa iskustvom više od 80 izrađenih Registara nekretnina stoji Vam na raspolaganju.

Vi samo odlučite KAD !

KAKO ? To sa poverenjem prepustite nama !!

PROGRAMSKO REŠENJE ZA VOĐENJE NEKRETNINA

Registar NEKRETNINA je kompletna analitička evidencija upravljanja i raspolaganja imovinom.

MOGUĆNOSTI APLIKACIJE

 • Inventura – upis jedinica imovine
 • Organizacija jedinica imovine u portfelje i podportfelje
 • Praćenje dodatnih karakteristika po podportfeljima i jedinicama imovine
 • Praćenje finansija po portfeljima i jedinicama imovine
 • Analitičko praćenje jedinica imovine
 • Procena jedinica imovine
 • Ispis kataloga portfelja sa brojem jedinica imovine
 • Traženje jedinica imovine prema raznim filterima
 • Ispis i kreiranje raznih izveštaja
 • Pregled unosa gruntovno i katastar
 • Upravljanje portfeljima i podportfeljima

USLUGA PRUŽA MOGUĆNOST KORIŠĆENJA SOFTVERA KAO WEB APLIKACIJU SMEŠTENU NA SERVER

KOME JE USLUGA NAMENJENA:

Usluga je namenjena svim Korisnicima koji imaju potrebu za brže i efikasnije upravljanje resursima, siguran i brz rad na Softveru uz trajno arhiviranje podataka.

UPRAVLJANJE IMOVINOM je online aplikacija za upravljanje imovinom. Aplikacija je zatvorenog tipa i samo ovlašteni korisnici imaju pristup. Korisničko okruženje je intuitivno i jednostavno za korišćenje. Iskustvo, dugogodišnji rad i poznavanje tematike omogućilo nam je da kreiramo moderan i detaljan način upravljanja imovinom i kreiranje izveštaja i grafikona.

Softversko rešenje

1.1.Početni prozor Registra nekretnina

Upravljanje imovinom je online aplikacija za upravljanjem imovinom i nalazi se na lokaciji:

http://upravljanje-imovinom.sevoi.eu, smeštene na serveru.

Povezivanje preko interneta vrši se preko fiksne infrastrukture, mobilnog telefona, tableta (Wi-Fi, mrežno)

ŠTA TIME POSTIŽEMO:

Brže i efikasnije upravljanje resursima uz siguran i brz rad na softveru bez ograničenja.

Aplikacija je zatvorenog tipa i samo ovlašćeni Korisnici imaju pristup Softveru kroz:

Korisničko ime: xxxxxxxxxx

Lozinka: xxxxxxxxxx

Slika 1.2. Prikaz početnog prozora

JEDINICA IMOVINE

Slika 1.3. Prikaz Kartice jedinice imovine

Jedinica imovine se sastoji od tri grupe podataka:

1.Matični podaci (naziv JI, portfelj, potportfelj, optimalna funkcija JI, vrednost,gruntovno, katastra,…).

2.Veza sa knjigovodstvom (konto, pozicija, inventurni broj,…)

3.Procena (srednja vrednost, knjigovodstvena vrednost, proceniteljeva vrednost)

Povezivanje s Google maps, ARKOD, Geoportal i GIS (grafičkim informatičkim sistemom koji omogućavaju identifikacije zemljišnih parcela).

REGISTAR IMOVINE

Slika 1.4. Prikaz Registra imovine

Registar je prikazan u standardnoj formi upisnika sa svim matičnim podacima i karakteristikama jedinica imovine. Naš standardni upisnik omogućava potpunu kontrolu analitike. To znači da korisnik može zadati bilo koji zahtev za pretraživanje (uključiti Filter) i dobiti sub upisnik koji zadovoljava zadate kriterijume filtera i taj sub upisnik može jednim klikom izvesti u formu koju želite (Microsoft Excel, JSON, XML, CSV ili Print) i dalje obrađivati po potrebi.

Do sada se pokazalo da se na ovaj način zadovoljavaju sve potrebe za posebnim izveštajima i analitikom.

Slika 1.5. Prikaz ispisa Registra imovine (PDF-format)

KNJIGA JEDINICA IMOVINE

Slika 1.6. Prikaz Knjige jedinice imovine

Odabirom portfelja i/ili potporfelja dobija se print knjige jedinica imovine. Ovaj izveštaj je sortiran po portfeljima i potportfeljima i prikazuje: naziv, adresu, funkciju, optimalnu funkciju, vrednost, prihod, troškove i sve karakteristike jedinice imovine (slično knjizi osnovnih sredstava), sa zbirnim vrednostima, troškova i prihoda po potportfeljima i sumom cele knjige.

Važno je napomenuti da su svi portfelji, potportfelji i karakteristike unešeni u bazu softvera, a korisnik ili Izvođač ima mogućnost i samostalnog unosa novih portfelja, potportfelja, karakteristika i predloženih vrednosti karakteristika jedinica imovine.

Slika 1.7. Prikaz ispisa Knjige jedinice imovine (PDF-format)

STRUKTURA IMOVINE

Odabirom Struktura imovine dobijate listu sveukupnih portfelja i potportfelja Vaše imovine, sa vrednostima, troškovima, prihodima, broju jedinica imovine, površinu, jedinicu mere i cenu po jedinici mere.

Slika 1.8. Prikaz Strukture imovine

Odabirom Strukture imovine – Print, ispod liste nalazi se ukupan popis portfelja i potportfelja vaše imovine i ukupnim zbir za polja vrednosti, troškova, prihoda i broja jedinica imovine.

Slika 1.9. Prikaz ispisa Strukture imovine (PDF-format)

SOFTVER JE KOMPATIBILAN SA SVIM MOGUĆIM OBLICIMA IMOVINE I NJIHOVIM KARAKTERISTIKAMA.