ZAKON
O DRŽAVNOJ IMOVINI
(“Službeni list Crne Gore”, br. 021/09 od 20.03.2009, 040/11 od 08.08.2011)