ZAKON
O PRINCIPIMA LOKALNE  SAMOUPRAVE U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2006/zakoni/34bos.htm